logo
logo
0933 205 502
 
Time 08.06.2018 03:11 | View 12.179

 

1. GVC.TS. Lê Thị Hoài Lan - Trưởng Bộ môn

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Giáo dục học

Email: lethihoailan@gmail.com


2. Đỗ Xuân Tiến

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: dxtien1501@yahoo.com

 

3. Phạm Xuân Thanh

Sinh năm: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: thanh.elib@gmail.com

 

4. Lê Thanh Thế

Sinh năm: 1978 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: thanhthe@gmail.com

  

5. Trần Thị Ngọc Thiện

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: ngocthienlk@gmail.com


6. Nguyễn Thanh Thủy

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: nguyenthanhthuydt@yahoo.com7. Nguyễn Thị Thu Trang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Thutrang.everlasting@gmail.com


8. Lê Đăng Hoàn

Sinh năm: 1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học

Email: hoannoi78@gmail.com


9. Nguyễn Thị Ái Thơ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học

Email: ai_tho@yahoo.com

 

10. Hồ Hoàng Yến

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học

Email: jackiehaiyen1207@gmail.com


11. Phan Thị Hồng Hà

Sinh năm: 1987

Trình độ: Thạc sĩ Tâm lý học

Email: honghasp.phan@gmail.com

 

12. Cao Thị Huyền

Sinh năm: 1986

Trình độ: Thạc sĩ Tâm lý học

Huyentl1010@gmail.com

 

13. Lê Thị Hải Yến

Sinh năm: 1984

Trình độ: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: haiyenka@gmail.com