logo
logo
0933 205 502
 
Time 02.01.2016 05:44 | View 7.924

Chức năng và nhiệm vụ

1. Đào tạo: 

Giảng dạy các môn sư phạm (Giáo dục học, Tâm lý học, Nghiên cứu khoa học, Quản lý hành chánh NN, Nghiệp vụ sư phạm …) cho các lớp chuyên ngành sư phạm của nhà trường

Giảng dạy chuyên đề kỹ năng sống cho sinh viên của trường

Tham gia huấn luyện giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên trong tỉnh Đồng Nai

 

2. Nghiên cứu khoa học:

Thực hiện các đề tài nghiên cứu ở nhiều cấp với qui mô khác nhau nhằm giải quyết những vấn đề  giáo dục phát sinh trong tiến trình phát triển xã hội trong tỉnh Đồng Nai và vùng lân cận cũng như những vướng mắc trong quá trình đào tạo ở các cấp học khác nhau trong khuôn khổ quốc gia. Các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục  đặc biệt chú trọng đến tính kế thừa và tiếp cận cái mới, những kết quả nghiên cứu thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau (công nghệ thông tin, khoa học quản lý, khoa học xã hội và nhân văn …) phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

 

3. Phục vụ cộng đồng:

Bộ môn tham gia giảng dạy các khóa học ngắn hạn để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tâm lý sư phạm, kỹ năng sống, nghiệp vụ quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm nhằm phục vụ cho nhu cầu giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa của cộng đồng dân cư.