logo
logo
0933 205 502
 
Time 30.01.2016 09:01 | View 3.986

 

 

NỘI DUNG

Hình thức tổ chức dạy học

Lên lớp

Thực hành

Tự học

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Chương 1. Nhà trường phổ thông trung học

 

 

 

 

 

Bậc trung trong hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

 

 

 

Sự phát triển của giáo dục trung học ở nước ta

 

 

 

 

 

Bậc trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

 

 

 

Nhà trường phổ thông trung học

 

 

 

 

 

Vị trí, mục tiêu của giáo dục phổ thông

 

 

 

 

 

Vị trí, mục tiêu và kế hoạch dạy học của giáo dục THCS

 

 

 

 

 

Vị trí, mục tiêu và kế hoạch dạy học của giáo dục THPT

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức ở nhà trường phổ thông trung học

 

 

 

 

 

Quản lý, lãnh đạo nhà trường PTTH

 

 

 

 

 

Chương 2. Người giáo viên phổ thông trung học

 

 

 

 

 

Vị trí vai trò và chức năng của người giáo viên PTTH

 

 

 

 

 

Đặc điểm lao động sư phạm

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên trung học

 

 

 

 

 

Những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người giáo viên PTTH

 

 

 

 

 

Người giáo viên với việc nâng cao trình độ

 

 

 

 

 

Chương 3. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông trung học

 

 

 

 

 

Vị trí, chức năng của ngưới giáo viên chủ nhiệm lớp

 

 

 

 

 

Nội dung công tác tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm

 

 

 

 

 

Những yêu cơ bản về phẩm chất và năng lực của người giáo viên chủ nhiệm

 

 

 

 

 

Chương 4. Đánh giá trong giáo dục

 

 

 

 

 

Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá

 

 

 

 

 

Những khái niệm cơ bản về đánh giá

 

 

 

 

 

Các phương pháp và kỹ thuật đánh giá

 

 

 

 

 

Đánh giá xếp loại kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trường PTTH