logo
logo
0933 205 502
 
Time 30.01.2016 09:49 | View 6.458

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC


Chương 1

Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục: 7 tiết (4+3)

1. Khoa học giáo dục

1.1. Khoa học và phân loại khoa học

1.2. Sự phát triển của khoa học

1.3. Khoa học giáo dục

1.4. Công nghệ giáo dục  

2. Nghiên cứu KHGD

2.1. Đăc trưng của nghiên cứu KHGD

2.2. Các loại nghiên cứu KHGD

Chương 2

 Quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục: 4 tiết  (3+1)

1. Phép biện chứng  duy vật là cơ sơ chung của nhận thức khoa học

2. Quan điểm hệ thống - cấu trúc trong nghiên cứu KHGD

3. Quan điểm lịch sử - logic trong nghiên cứu KHGD

4. Quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu KHGD 

Chương 3

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: 9 tiết  (5+4)

1. Phương pháp nghiên cứu KHGD

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại phương pháp nghiên cứu KHGD

2. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu KHGD

2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận

2.3. Các phương pháp hỗ trợ xử lý tài liệu nghiên cứu

3. Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện nghiên cứu KHGD.

Chương 4

Logic tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục: 8 tiết (4+4)

1. Giai đoạn chuẩn bị

1.1. Xác định đề tài nghiên cứu

1.2 Xây dựng đề cương nghiên cứu

1.2. Xây dựng  kế hoạch nghiên cứu 

2. Giai đoạn thực hiên công trình nghiên cứu

2.1. Thu thập và xử lý thông tin lý luận

2.2. Thu thập và xử lý tài liệu thực tiễn

2.3. Tổ chức thực nghiệm giáo dục

3. Trình bày văn bản công trình nghiên cứu KHGD

 

 

Chương 5

Đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục: 2 tiết (2+0)

1. Đánh giá công trình nghiên cứu KHGD

1.1. Hiệu quả khoa học

1.2. Hiệu quả xã hội

1.3. Hiệu quả kinh tế

1.4. Hiệu quả công nghệ giáo dục

2. Phương pháp đánh giá công trình nghiên cứu KHGD

2.1. Phương pháp hội đồng

2.2. Phương pháp thử nghiệm giáo dục

4. Tài liệu:

4.1. Tài liệu bắt buộc

- Phạm Viết Vượng (2001), Phương pháp nghiên cứu KHGD, NXBGD.

- Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXĐHQG HN.

4.2 Tài liệu tham khảo

- Vũ Cao Đàm (1997), Phương pháp luận nghiên cứu KHGD,  NXB Kinh tế Hà Nội.

- Mai Ngọc Luông, Lý Minh Tiên (2006), Giáo trình phương pháp nghiên cứu KHGD, NXBGD.

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê.